เพิ่มข้อมูลลูกค้า เพื่อรับข่าวสาร และรายการส่งเสริมการขาย